Bendros žinios apie įstaigą

Vilniaus lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo Justiniškių mikrorajone 1983 metų lapkričio 28 d. kaip vaikų lopšelis-darželis Nr. 140. Po penkiolikos metų jam buvo suteiktas „Saulėgrąžos“ pavadinimas.

Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos lietuvių kalba 2 – 6(7) metų vaikams.

Mūsų tikslas – siekti vaiko vystymosi ir ugdymosi darnos tarp šeimos ir darželio,  užtikrinant, kad visos vaiko ugdyme dalyvaujančios grandys (tėvai, pagalbos vaikui specialistai, pedagogai) suprastų jo poreikius ir sudarytų sąlygas kiekvienam vaikui pagal jo galias įgyti žinių, išsiugdyti gebėjimus ir nuostatas, reikalingas tolimesniam gyvenimui.   

 

2020 – 2021 m. m., nuo rugsėjo 1 d. lopšelyje – darželyje veiks 12 grupių:

 • dvi ankstyvojo amžiaus vaikams (2-3 m.);
 • trys  3-4 metų;
 • trys 4-5 metų;
 • dvi– 5-6 metų;
 • dvi priešmokyklinės grupės, kuriose ugdytiniai įgyja tam tikrų kompetencijų ir ruošiasi tapti mokiniais.

Organizuodami ugdymo procesą darželyje, mes:

 • orientuojamės į vaiką, jo poreikius, interesus, kultūrą;
 • ugdome vaikus per žaidimą;
 • stengiamės, kad vaikai būtų prižiūrėti (neatsitiktų nelaimingų atsitikimų, būtų švarūs, tvarkingi ir linksmi);
 • stengiamės glaudžiai bendradarbiauti su tėveliais, nes jie yra tie žmonės, kurie geriausiai žino, ko reikia vaikui;
 • darželio bendruomenė visuomet stengiasi laiku reaguoti į tėvų poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu, vaiko ugdymo kultūrų įvairovės bei vaiko ugdymo modelių, kuriuos jiems gali pasiūlyti darželis, priimtinumą tėvams;
 • lopšelis-darželis yra atviras vietos bendruomenės poreikiams bei tradicijoms dalyvaudamas mikrorajono bendruomenės šventėse ir renginiuose šalies mastu.

          Pagrindinės ugdymo(si) kryptys –  ugdytinių sveikatos stiprinimas ir saugojimas, pilietiškumo pradmenų diegimas nuo vaikystės,  bendruomenės narių kūrybiškumo ir saviraiškos plėtotė.

         Įstaigos pedagogai  –  profesionalai, turintys didelę savo veiklos patirtį, gebantys organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius ir galias, skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo specialistai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų ugdymo kokybei siekti. Įstaigoje dirba logopedas, kuris teikia nemokamas paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo problemų.

Emocinius, socialinius, psichologinius sutrikimus padeda įveikti bendravimas su darželyje dirbančia psichologu.

Atsižvelgiant į  šeimos poreikius teikiamas papildomas ugdymas, atliepiantis vaikų gabumus ir polinkius (mokyklėlė „Anglų kalbos pradžiamokslis“, estradinė dainų ir šokių studija „Mažieji artistai“, dailės pamokėlės 5-7 m. vaikams).

Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira pokyčiams bei naujovėms.

Dalyvaujame:

 • Esame partneriai Europos 2019-2021 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonės 2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ kartu su Vilniaus m. lopšeliais-darželiais „Žemyna“, „Gėlynas“, „Krivūlė“ ir Trakų lopšeliu-darželiu „Obelėlė“.
 • Tarptautiniame projekte „Mąstanti mokykla“ („Thinking school“);
 • Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;
 • Tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP veikloje;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle;
 • UEFA ir LFF projekte „Futboliukas“;
 • Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio „Sutartinis“ veikloje;
 • Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose.

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.