IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

TAIKOMI ŠIE UGDYMO METODAI, BŪDAI, FORMOS:

 

 • Žaidimas, kaip vaiko gyvenimo ir ugdymo (si) būdas.
 • Palankios aplinkos kūrimas, įrengiant veiklai patogias erdves, parenkant ugdymąsi, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančias priemones, žaislus, simbolius, ženklus ir kt.
 • Ugdymas pavyzdžiu, kai pedagogas žaismingai, išraiškingai veikia vaikų akivaizdoje ir skatina įsitraukti vaikus; pradeda veiklą ir išprovokuoja savarankiškai ją tęsti patiems vaikams, taip turtinti patirtį, siekti vaikų kūrybos interpretacijų, atradimų, bandymų.
 • Situacinis, spontaniškas ugdymas, kai pedagogas pritaria kylančioms vaikų idėjoms, jas palaiko, kaip vertingą patirtį, išplėtoja vaikų inicijuotus pokalbius, žaidimus, vaidinimų siužetus.
 • Individualizuotas ugdymas, taikant natūralius ir specialius ugdymo gabiems ir spec. poreikių turintiems vaikams būdus: vardinė veikla, susitarimai su pedagogu, bendra vaiko ir pedagogo veikla, individualios užduotys šeimai, bendradarbiavimas su švietimo pagalbos specialistais.

UGDYMO APLINKA

 • Užtikrinanti gerą vaiko savijautą, emocinius santykius: vaikas–vaikas, vaikas-pedagogas, vaikas–tėvai– pedagogai.
 • Ugdanti vaiko kūrybiškumą.
 • Skatinanti vaiko savarankiškumą.
 • Padedanti aktyviai bendrauti.
 • Organizuojanti įvairiapusišką sveikatinimo veiklą.
 • Estetiška ir funkcionali.

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

SAULĖGRĄŽOS ikimokyklinio ugdymo programa

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS

Leidinys „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“
Plačiau apie žaidimą, pagrindinę ikimokyklinuko ugdymo(si) veiklą
Kitos knygos