INFORMACIJA APIE VAIKO LIGOS PATEISINIMĄ

                      INFORMACIJA TĖVAMS 

                         DĖL LIGŲ PATEISINIMO

      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F094/a).”

     Informuojame, kad gydytojai nuo 2019-09-01 d. neišduoda pažymų, pateisinančių vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pateisinimą patvirtinantis dokumentas – tėvų užpildyta pažyma (pažymos pavyzdys blankas dėl ligos pateisinimo), kuriuo vadovaujantis, bus pateisintos dienos, kai vaikas nelankė ugdymo įstaigos, nes sirgo. Susirgus  būtina informuoti grupės pedagogus.

PAVYZDYS (parsisiuntimui spauskite nuorodoje „Blankas dėl ligos pateisinimo“)

Blankas-dėl-ligos-pateisinimo

Pažymą reikia užpildyti pirmą dieną atvykus į įstaigą po ligos ir pateikti grupės mokytojai

Teisės aktai (mokesčio tvarka, priėmimo tvarka) šiuo metu keičiami. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pritarus, informuosime dėl atnaujintų dokumentų.

Linkime sklandaus bendradarbiavimo su grupės pedagogais, aiškios komunikacijos ir konstruktyvaus požiūrio į permainas.

 

Užpildyta pažyma patvirtinama vieno iš tėvų parašu, nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę.

TIKIMĖS JŪSŲ SĄMONINGUMO IR ATSAKINGUMO…