INFORMACIJA APIE VAIKO LIGOS PATEISINIMĄ

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“

DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO  „SAULĖGRĄŽA“ NELANKYMO LIGOS METU  TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-52

Vilnius

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 panaikintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktu:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“:

  1. T v i r t i n u Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ lopšelio-darželio nelankymo ligos metu tvarkos aprašą.
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Rasa Vaitekėnienė

 

 

 

 

                                                           PATVIRTINTA                   

                                                                                                      Vilniaus lopšelio-darželio

                                                                                                      „Saulėgrąža“ direktoriaus

                                                                                                      2019-09-02 įsakymu Nr.V-52

LOPŠELIO-DARŽELIO  ‚SAULĖGRĄŽA“ NELANKYMO LIGOS METU

  TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Lopšelio-darželio nelankymo ligos metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų nelankymo įstaigos dėl ligos pateisinimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 panaikintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktu:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

DARŽELIO NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

4.Praleistos dienos dėl ligos laikomos pateisintomis:

5.Dėl vaiko ligos – raštu pateikus tėvų (globėjų) pažymą (priedas Nr.1).

6.Pažyma pateikiama lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ el.p. rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt skenuotu (fotografuotu)  būdu arba užpildant pažymą įstaigoje (grupėje, administracijoje, namuose).

7.Pažyma pateikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas iki kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

 8.Nesant pateisinamo dokumento – pažymos, praleistos dienos dėl ligos laikomos nepateisintomis.

9.Kai vaikas nelanko darželio dėl ligos 10 ir daugiau dienų, tėveliai (globėjai) privalo patvirtinti vaiko apsilankymą pas gydytoją

III SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

Tėvų (globėjų) teisės:

Gauti informaciją dėl vaiko praleistų dienų ligos metu pateisinimo tvarkos taikymo.

 Gauti pažymos formos popierinį arba elektroninį variantą elektroniniu paštu.

Tėvų (globėjų) pareigos:

Informuoti mokytoją arba administraciją apie vaiko ligą, pirmą ligos dieną.

 Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Mokytojų teisės:

Gauti iš vaiko tėvų (globėjų) informaciją apie darželio nelankymo priežastis.

Mokytojų pareigos:

Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie darželio nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarką.

Užtikrinti informacijos apie tvarkos taikymą prieinamumą.

Laiku ir teisingai pateikti informaciją vaikų lankomumo dienyne bei darželio vaikų lankomumo apskaitos informacinėje sistemoje.

 Darželio adminisracijos teisės:

Gauti iš vaiko tėvų (globėjų) informaciją apie darželio nelankymo priežastis.

Administracijos pareigos:

1.1.Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie darželio nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarką.

1.2.Tėvams (globėjams) pageidaujant išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu pažymos elektroninį variantą, pateikti pažymos popierinį variantą.

1.3.Pasirašytinai pedagogus informuoti apie šią tvarką ( Priedas Nr.2).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Vaikų tėvai (globėjai) su lopšelio-darželio nelankymo ligos metu tvarkos aprašu supažindinami grupių informaciniuose stenduose, susirinkimuose, darželio internetinėje svetainėje www.saulegraza.net

Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas, atsižvelgiant į  pokyčius teisės aktuose, reglamentuojančiuose vaikų lankomumo apskaitą.

___________________________

 

 

Blankas-dėl-vaiko-ligos-pateisinimo