Mokestis už vaiko išlaikymą.

SVARBU!

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kurie anksčiau turėjote prisijungimus,  turėtumėte prisijungti www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinti ar nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę.

Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.lt:

Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Mokesčio už vaiko išlaikymą darželiuose tvarka

Gerbiamieji tėveliai, vadovaujantis „Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-305, (tvarkos aprašas).

 

i n f o r m u o j a m e, kad nuo 2020 metų  sausio 1 dienos keičiasi  mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto  savivaldybės darželiuose tvarka:

 

Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

 • lopšelio grupėse – 2,20 Eur,
 • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

 • lopšelio grupėse – 1,70 Eur,
 • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

 

Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą:

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms  ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

 

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

 

– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

 

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

 

 DĖMESIO! YRA MOKESČIO TVARKOS PAKEITIMŲ NUO 2020-02-18

MOKESČIO TVARKOS PAKEITIMAS NUO 2020-02-18

 • Nuo 2020 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-420 pasikeitė mokesčio už vaiko išlaikymą darželiuose tvarkos aprašo 11.2.2., 11.2.7., 11.2.11 papunkčiai, 21 ir 22 punktai.
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas dėl:
 • 2.2. ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas:
 • 2.7. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka
 • (Jeigu vasaros laikotarpiu tėvai nuspręs neleisti vaiko į darželį, turės įstaigos vadovui pateikti prašymą).
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas:
 • 2.11. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka
 • (Jei vaikas nelanko darželio dėl kitų priežasčių, neįvardytų tvarkoje, daugiau nei 3 darbo dienas, mokestis už maitinimą taip pat nebus skaičiuojamas. Pateisinamos, atleidžiant nuo mokesčių už maistą, gali būti ir kitos vaiko nelankymo priežastys: viešnagė pas senelius, mamos sprendimas pasilikti darželinuką per gimdymo ar vaiko auginimo atostogas ir pan.)
 • Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo
 • (Tėvų įsiskolinimus už vaikų išlaikymą darželyje reikia griežtai kontroliuoti ir skolas išieškoti teisės aktais nustatyta tvarka).
 • Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjus tėvus (globėjus).

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– vaikas nelanko įstaigos dėl:

– tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienoskuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

– mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.

Svarbu!

 

                      Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamą vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

                   

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“ NELANKYMO LIGOS METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (informacija ruošiama)

LOPŠELIO-DARŽELIO ‚SAULĖGRĄŽA“ NELANKYMO LIGOS METU TVARKOS APRAŠAS (informacija ruošiama)

Blankas-dėl-vaiko-ligos-pateisinimo

Blankas-dėl-kitų-priežasčių-pateisinimo  

Mokestis už vaiko išlaikymą