PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa

 PPT dėl vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui konsultavimo

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Leidinys ,,Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“

priešmokyklinukas

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

NUOSTABUS ŽENKLŲ IR PRASMIŲ PASAULIS

Metodinis leidinys priesmokyklinio ugdymo pedagogams

 

NAUJIENOS

PLANUOJAMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ATNAUJINIMAS